Cena vybraného zboží a termín dodání na dotaz. Pokud nelze přesnou celkovou cenu určit předem, musí dojír k dohodě o ceně mezi prodávajícím a kupujícím.

Vyhledávání:

rozšířené

Celkem za: 0 Kč

Provozovatel

Meters
Spojenecká 51
54101 Trutnov

IČO: 25297198
DIČ: CZ25297198

Tel.: 603895838

E-mail
HOT-LINE

Vzhedem k postupnému obecnému zvyšování cen je možné, že dojde k úpravě cen i na našem Eshopu během vyřizování objednávky.

 
Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
-> Doporučte nás!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Občanský zákoník paragraf § 53

(1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet.
(2) Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl. Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto prostředků komunikace na dálku nesmí spotřebiteli vzniknout žádné náklady.
(3) Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy upravených v této části a podstatných náležitostí smlouvy stanovených v části osmé zákona. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.
(4) Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:
a) obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
b) údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
c) název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
d) cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
e) náklady na dodání,
f) způsob platby, dodání nebo plnění,
g) poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,
h) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
i) doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací podle § 53 odst. 7.
(5) Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.
(6) Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním, musí být spotřebiteli písemně poskytnuty tyto informace:
a) obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,
b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy,
c) informace o službách po prodeji a o zárukách,
d) podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.
(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.
(9) Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět.
(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
 
Nové podmínky od 01.01.2014

Uzavírání smluv a informování předem

 • Okamžik uzavření kupní smlouvy při nákupu v e-shopu vzniká již při odeslání objednávky, tedy nikoli například až po potvrzení objednávky, které je mj. povinné.
 • Konečnou cenu je nutno sdělit předem, nejpozději tedy do okamžiku odeslání objednávky (uzavření) smlouvy; na jakékoli jiné další poplatky, daně, a pozor i poplatky či náklady spojené např. s odstoupením od smlouvy již nebude později brán zřetel.
 • Pokud nelze přesnou celkovou cenu určit předem, musí dojír k dohodě o ceně mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující vyžádat u prodávajícího; (kupující ho však nemusí použít) včetně informace o reklamačních právech, viz dále) a obecně veškeré výše zmíněné poplatky.
 • Obchodní podmínky jsou přiloženy k e-mailu pro zákazníka.

Odstupování od smluv, forma a termíny

 • Upozornění: možnost odstoupení od smlouvy je 14dní
 • Termín pro odstoupení platí následující den ode dne doručení zboží. Vůli odstoupit je nutno prokazatelně odeslat (pozor: nikoli však doručit nebo dokonce doručit vrácené zboží) do dvou týdnů od tohoto termínu.
 • Termín pro vrácení kupní částky je dva týdny od doručení odstoupení od smlouvy, přičemž však prodávající není povinen poslat peníze dříve, než došlo k vrácení zboží či prokazatelnému doložení, že zboží bylo zákazníkem odesláno zpět.
 • Termín pro vrácení zboží při odstoupení od smlouvy je však  stanoven  rovněž na dva týdny.
 • Veškeré uvedené tyto lhůty obecně začínají běžet vždy od dne, který následuje po dni doručení zboží/odstoupení od smlouvy apod.

Náklady na vracení zboží

 • Náklady na vracení zboží (poštovné) zpět prodejci při odstoupení od smlouvy hradí kupující bez náhrady.
 • Do vracené částky při odstoupení od smlouvy se započítávají i náklady na doručení zboží zákazníkovi;  vrací se jen částka odpovídající nejlevnější variantě dopravy, jakou si zákazník mohl v době objednání zvolit. Bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří.
 • E-shop není půjčovna – tedy je možné definovat náklady, o které se snižuje hodnota vraceného zboží v případě v případech, kdy bylo se zbožím nakládáno „jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti“.  Výše těchto nákladů musí být jasně známá popř. vypočitatelná již před uzavřením smlouvy.
 • Ovšem i v tomto případě je nutné povahu takových nákladů definovat před uzavřením smlouvy, jinak tyto dodatečné náklady již vymáhat nelze.
 • Ideálně je specifikovat je, mimo jiných údajů, na zmiňovaném formuláři pro odstoupení od smlouvy, který je zákazníkovi k dispozici u prodejce.

Záruka a reklamace

 • Rozlišuje se mezi vadami při převzetí a v záruční době. Má-li zboží vadu ihned při převzetí, může kupující vyžadovat výměnu či opravu zboží a nejsou-li možné, pak vrácení peněz).
 • Pokud však dojde k projevení vady v prvních šesti měsících od převzetí zboží, bude se předpokládat, že vada existovala již od počátku (okamžiku převzetí), opak dokazuje prodávající.
 • Druhou skupinou jsou vady, které vyskytnou v záruční době. Zde se rozlišuje mezi tzv. podstatným (lze požadovat výměnu, opravu či odstoupení) a nepodstatným porušením smlouvy (lze vyžadovat odstranění vady popř. slevu). Obecná zákonná záruka přetrvává v délce dvou let.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Česká pošta 166.00 Kč

cena může být upravena dle konečné hmotnosti

Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:
Hmotnost zboží (v kg)Příplatek k ceně doručení
oddo
5.001 15 20.00 Kč
15.001 30 40.00 Kč


Česká pošta 234.00 Kč

cena může být upravena dle konečné hmotnosti

Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:
Hmotnost zboží (v kg)Příplatek k ceně doručení
oddo
30 35 40.00 Kč
35.001 40 80.00 Kč
40.001 45 120.00 Kč
45.001 50 160.00 Kč
50.001 55 200.00 Kč
55.001 60 240.00 Kč
60.001 65 280.00 Kč
65.001 70 320.00 Kč


Osobní vyzvednutí zboží 0.00 Kč
Vlastní objednaná doprava 0.00 Kč

Doprava objednaná zákazníkem


Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou 60.00 Kč

Cena zboží a termín dodání po dohodě.

Pokud nelze přesnou celkovou cenu určit předem, musí dojír k dohodě o ceně mezi prodávajícím a kupujícím.

Převodem z účtu 0.00 Kč

Číslo účtu: 2800478204/2010

ZákazníkRegistrace

Top

© 2021 Meters Všechna práva vyhrazena. Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.